Alexiel és Blason misztikus birodalma
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Hírek nektek!
 
Üdvözlünk!A Május hónap témája, a NEVERMORE zenekar lett!Elindult a NYÁR ÍRÓJA szavazás!
 
Hónap Témája
 
Amazonok
 
Angyalok
 
Boszorkányok
 
Démonok
 
Farkasemberek
 
Kentaurok
 
Kísértetek, szellemek
 
Sárkányok
 
Sellők
 
Tündérek
 
Kérünk, szavazz ránk, itt!

Angyalka toplistája

misztikus birodalma
A&B misztikus birodalma


Amatör művészek toplistája

Szavazz erre az oldalra!

Omaria Toplistája

OmariaTop


Elit top

ElitTop


Luna Toplistája

 
Hónap Témája szavazás
KÉRÜNK, SZAVAZZ!
Ki legyen a Nyár Írója?

Alexiel
Bertuccio
Rozália
Yume Oka
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vélemény
Hogy tetszik az oldal?

Fantasztikus
Király
Elmegy
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vélemény
Hogy tetszenek a versek?

Fantasztikus
Király
Elmegy
Javíthatnál rajta
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vélemény
Hogy tetszenek a novellák és a regények?

Fantasztikus
Király
Elmegy
Javíthatnál rajta
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Jó honlapok
 
Tiltás
 
CSS Codes
Lehulló effekt
Get your own Falling Objects at MyCuteSpace.com!
 
Leírás

Az angyalok tér által nem korlátozott, az emberi élettel nem összemérhető élettartamú, öntudatos, az embernél nagyobb tudású, de nem mindentudó élő valóságok. Először az Angyaltörténelemről szeretnék beszélni, tehát arról, hogy az idők folyamán mi hogyan láttuk az angyalokat, azután rátérnék az Angelológiára, az Angyalismeretre."

(részletek Dr. Szász Ilma: Mennyből az angyal cikkéből , megjelent a Lélek és Tudomány I. évf. 3. számában)

I. Angyaltörténelem

Kultúránkban az angyali jelenések három hullámát különíthetjük el.

1. A bibliai időket, amelyekben pátriárkák, próféták, látóemberek találkoztak angyalokkal. A Biblia több mint 300 helyen említi őket.

2. A középkort, amikor szenteknek, látnokoknak jelentek meg és teológusok rendszerezték őket.

3. A 18. századtól napjainkig, amikor egyre több ember számol be angyalélményekről.

Bibliai idők

A biblia angyaljelenéseivel kapcsolatban legközelebb Maimonides véleménye áll hozzám, aki szerint az angyaljelenések látomások révén történtek, akkor is, amikor a szent iratok erről külön említést nem tettek. A legnevezetesebb angyaljelenések egyike az Ábrahámot meglátogató három angyal ... A zsidók pusztai bolyongásakor Isten vezérlő angyalt rendelt eléjük, akinek a kabalisták a nevét is megfejtették a malaki=küldött, Isten küldötte szó betűcseréjével Mikáelként. A szent sátor szentek szentjének két kerub alakja hajolt védőn a

Énok könyve is nevén nevezi az angyalokat: Azázel volt a "hét" bukott angyalok vezére, míg a bolygók angyalai ilyen neveken szerepeltek:

 

 

 

 

 

 

Uriel, a "Tartarosz fölé helyezett angyal"

Rafael, "aki az emberek minden betegsége fölött uralkodik",

Mikáel, "az Isten népe fölé helyezett angyal",

 

 

 

 

 

Gábriel, "A Paradicsom őrzője",

Ráguel, "aki bosszút áll a bukott angyalok világán", Fánuel, "aki a gonosz szellemeket távoltartja, hogy ne léphessenek a Szellemek Urához és ne vádolhassák a Földön élőket", és Istáriel, aki figyelmeztette Noét. Ez a konkrét angyalismeret a babiloni fogság után fellépő fordulat: miután a zsidóság az Egyistenhez már szorosan kötődött, megismerhette a közte és az ember közötti lényeket is.

Az Újtestamentumban Gábriel megjelenik Máriának, Józsefnek, Zakariásnak. ... az Apolalipszis egész angyalseregeket vonultat fel, köztük a harsonák és csészék 7 angyalát, akik a bolygóprincipiumokat képviselik, mégpedig a kabalista életfa sorrendjét követve, így:

Föld/Szaturnusz,
Hold,
Merkúr,
Nap,
Vénusz,
Mars,
Jupiter.

Pál az Ószövetségből ismert szeráfokon, kerubokon és közönséges

angyalokon kívül még hat szellemi fokozatot sorol fel:
arkangyalok/arkhangeloi,
fejedelemségek/arkhai,
főhatóságok/exousiai,
erősségek/dynameis,
uraságok/kyriotetes ,
trónusok/thronoi.

Ezekből alakítják ki később az angyali karokat és rendeket, a középső régióban némi sorrendcserével a különböző renszerekben. Pál közléseiből fontos intelem, hogy ezen angyali hatalmasságok bukott képviselői "e sötét világ kormányzói", és nemcsak hússal - vérrel, hanem elsősorban velük van tusakodásunk.

Középkor

A középkor teológusai aztán "rendet teremtenek" az égiek között. Pseudodyonisios reopagites (5.sz.), Szent Ambrus és Aquinói Tamás írásai alapján kialakulnak az angyalok rendjei és karai. ...

A keresztény szentek látomásai közül kimagaslik bingeni Hildegard finoman jellemzett nagylátomásai,

Assisi Ferenc keresztet hozó szeráf élménye,

Avilai Teréz szívét lándzsával átdöfő és Keresztes Szent Jánost börtönéből megszabadító angyalélménye.

Meg kell emlékeznünk egy másik hagyományról, a mohammedán vonulatról is. I.u. 613-ban Gábriel megjelent Mohammednek. Alakja betöltötte a fél eget, s a rémült prófétát fojtogatni kezdte a paranccsal: "Recitálj, recitálj!". Mindaddig kényszerítette, míg az első versek ki nem áradtak Mohammed torkán. Nem sok idő múlva Mohammed állította, hogy ördög által sugallt verseket is kimondott, de az a továbbiakban soha nem fog bekövetkezni. Az angyalok az iszlámban is megkapták szerepkörüket, az imákat ők jegyezgetik fel s majd tanúskodnak az ítélet napján; a végítélet harsonáját Iszráfil (Ráfáel) fogja megfújni. A szufik ihletett, hetes mennyország rendszerében a 3. menny lakói a géniuszi (lelki) angyalok, a formáló erők: a dzsinnek. A 4. égé a szellemmel kapcsolódó arkangyalok, az 5. égé a teremtő szellemként működő angyalok, míg a 6. ég ura ANIHU = az ÉN VAGYOK (=a személyes Isten), hogy a 7. égben mindenek beolvadhassanak az Ősegység állapotába.

Swedenborg, Blake, Steiner,...

A 18-20. század "angyalinváziója" Swedenborg, ill. Blake jelenései, víziói révén indult el. Swedenborg leírásai nagyon tanulságosak. Megkülönböztet géniuszokat (lelkeket) és szellemi lényeket, mindkét csoportban vannak jók és rosszak (genii boni ill. mali, spiriti boni ill. mali). A romlatlan égben megkülönbözteti a mennybéli ill. szellemi mennyet, előbbit a szeretet, utóbbit a bölcsesség angyalai lakják. Ha egy angyalban a szeretet kissé megfogy (Istent már nem pirosló hanem aranyfényű Napként látja), máris átcsúszik a bölcsesség szellemi mennyébe. S a poklokat is Istenhez hű angyalok vigyázzák fel, hiszen szétesne a Világ, ha szálai nem egy kézben futnának össze.

William Blake-ről, ne felejtsük el, hogy kiemelkedő médiumi vizionárius és művészi adottságai mellett az "angyalokat a Szentírás sátáni értelemben való olvasására" kisértette és boldog volt, ha egyet áttérített közülük. Az ördög pártján harcolt az angyalok - általa hidegnek tapasztalt - bölcsessége ellen s vallotta, hogy Miltont Elveszett Pradicsomának hőse is a Sátán. Ihletett művei szemlélésekor azért vegyük ezt figyelembe és ne fogadjuk el műveit fenntartás nélkül.

...Rudolf Steiner felelevenítette a 9 angyali hierarchia tanát, s az angyalokat védőangyal, az arkangyalokat népszellem, az arkhai-okat korszellem funkciókkal ruházta fel. ...

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy halál előtti látomásokban, veszedelmek előtt vagy nagy ínységben leggyakoribb a megtapasztalásuk. (Akár fizikai testben is, mert élő embert átiráníthatnak segíteni, vagy - esetleg - materializálódnak.) Moolenburgh holland orvos sok betege angyalélményét feldolgozva arra a következtetésre jutott, hogy az emberek élete olyan, mina a mélyvízi búvároké, s a felszíni védőszemélyzet szerepét az angyalok töltik be. Éjszakánként azután felhúznak magukhoz.

II. Angelológia

A Kabbala (a keleti tanokkal jó egyezésben) egyarcú, kétarcú és négyarcú angyalokat különböztet meg. (A hinduknak van még egy szép kategóriája: a sokarcú-ezerkarú. Ez vonatkozik a legfelső isteni szintű angyalok egységére, de az emberiségben testet öltő istenségre is.) Ezek a kifejezések nem azt jelentik, hogy ezek az angyalok így néznek ki, hanem lényegi sajátosságukat fejezik ki szimbolikus nyelven. Egyarcúnak a különválasztott külső duálpár egyik tagját tekintik, kétarcú az egyesült duálpár. Az asztrálszféra angyalai közt mindhárom előfordul, a romlatlan menny angyalai legalább négyarcúak.

Az angyalok három rendje a követketkező:

•  A romlatlan menny angyalai: szeráfok, kerubok és trónusok (vagy trónkerekek, trónállók, azonosak az Apokalipszis 24 vénjével).

•  A szoláris (sugárzó) asztrál menny angyalai: az uraságok (kyriotetes, Jupiter-zóna), erősségek (dynameis, Mars-zóna), főhatóságok (exousai, Nap-zóna).

•  A lunáris (tükröző) asztrál menny angyalai: az emberősök (arkhai, Merkúr-zóna), arkangyalok (arkhangeloi, Vénusz-zóna), angyalok (angeloi, Hold-zóna).

Természetesen az asztrál mennyben jó és rossz angyalok egyaránt vannak. Az emberi szellem a főhatóságok, az emberi lélek az emberősök, az őrangyalok az arkangyalok, az emberi lélek angyalai az angyalok minőségét képviselik. ... A kilenc kar beosztása a legmagasabb, aktívan működő rezgésszintjük alapján osztályozza az angyalokat. A földi ember az 1-7. rezgéssíkon működik, az erősségekben a fejfölötti csakra is aktív, az uraságokban a kilences is. A trónusokban a 10., a kerubokban a 11., a szeráfokban a 12. szint is működik, sőt az dominál. A különböző szintek integráltságát, fenségét legfeljebb képi szimbólumok segítségével tudjuk megérteni.

... az emberi szellem ... elfordult Istenhez kapcsoló frigyládájától és ... ezen a szinten az embernek a koronája, legfőbb szellemi ténykedése sérül.

Amit itt az életében el kellene érnie az az, hogy szelleme visszaforduljon isteni frigyládájához, aminek fénye testének szellemi burkot ad, s azt megnemesíti. Lelke angyali része pedig tudatosuljon, és egész lelke tisztuljon angyalivá. Ekkor már szellem és lélek értik a védőangyalaik szavát. A következő szintek már alapvetően angyali minőségek. Lélek és szellem a testfölötti 8. csakra Szent Szellem lángjai által egyesülnek. Ezzel együtt a duálpárok is egyesülnek. Védőangyalaik pedig teljes mértékben ki tudják fejteni tanításaikat.A 9. csakraszint aktiválódását a fej fölötti kettős sisakréteg jelzi. Ezen a szinten már elindul a lélek-szellem-védőangyalok integrációja egymással és a duáléval. Eddig tart a jó és a rossz asztrál világa. Efölött már a romlatlan menny angyali hierarchiái következnek. A 10. szint a trónkerekeké. Az emberi duál és a két védőangyal lényegi egységet képez egy gondolatsugárzás körön belül, de egységük még labilis. A 11. szint a keruboké. E lények fix négyes egysége zavartalan. A 12. szint szeráfjai az Istenség körül járják boldog körtáncukat. Személyesek, de szeretetük intenzitása mindenki mással eggyé teszi őket. A szeráfok Ura a személyes Atyaisten.

 

Ha igaz a hagyomány: az ember kerubi szintről száll alá, leváltak róla őrangyalai, két duálra bomlott szét és szelleme és lelke között is fellazult a kötelék. Ha azonban ezek újra egyesülnek, a szeráfi szintre emelkedhetik vissza. Érdemes az első, nem könnyű lépéseket megtenni visszafelé.

Védőangyalaink végeredményben lényegi (kerubi) egységünkhoz tartoznak. Kabalista szervezetek úgy tanítják, hogy a Zodiákus minden fokát felügyeli egy angyal és minden ötfokos szakaszát is felügyeli egy angyal. Szellemünk védőangyala ahhoz az angyali minőséghez tartozik, ami horoszkópunk Nap-fokát felügyeli. Egónk, elménk védőangyala viszont ahhoz a minőséghez tarozik, amely az ötfokos szakaszba az Aszcendensünk esik. Harmadik angyalunk, szellemünk "megsérült koronája", ami a lélek tudattalan részébe süllyedt. Ezt az az 5 fokot uraló angyal jellemzi, amely szakaszban a horoszkópunk Napja tartózkodik. Ezeknek az angyaloknak a sajátságait Papus kabaláról szóló könyvének függelékében megtalálhatjuk, s kontemplálhatjuk őket életünk irányultságának jobb megértése céljából.

Őrangyalaink tehát végeredményben mi magunk vagyunk, teljes egységünkben. Érzékszerven kívüli észleléseink főként nekik köszönhetőek. De tőlünk független lelkek (elhalt emberek már éber állapotú lelkei) is feladatul kaphatják, hogy védőszellemként működjenek körülöttünk. Állítólag egy "pásztor" és egy "sáfár" funkciójú védőszellemet mindenki kap, nehéz helyzeteiben pedig még több, más segítőt is a túlsó dimenzióból.

E védőszellemek "leválthatók", cserélődhetnek. Halálakor pedig "rapportőr" átvezető angyalokat küldenek az emberhez.

Jó, ha tudjuk: nem vagyunk egyedül. Tudatunkba őrnagyalaink, védőszellemeink sugallatai is behatolhatnak. De azt is tudnunk kell, hogy sem nem makulátlanok, sem nem tévedhetetlenek. Minden sugallatot a legfelsőbb, legtisztább tanítás fényében kell mérlegelnünk.

 
Ennyit mutat az óra!

 
Ennyien voltatok!
Indulás: 2008-08-22
 
Boldog névnapot!

 
Megszívlelendó jótanács

"Ahogy a zenész szüntelenül keresi a legszebb hangot, úgy várja a zene a világmindenségben, hogy valaki megszólaltassa."

  /Marlo Morgan/

 
Alexiel írásai
 
Blason írásai
 
Ti küldtétek
 
Rock a köbön!
 
Video
 
Vélemény
Egy kis közvélemény kutatás az oldal íróival kapcsolatosan
Ki a kedvenced az oldal írói közül?

Alexiel
Anneke
Ashigaka
Bertuccio
Brigi
Blason
Crystal
Corpse Doll
Dezsavű
Elina
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vélemény
Egy kis közvélemény kutatás az oldal íróival kapcsolatban
Ki a kedvenced az oldal írói közül?

Éjszakai Fény
Éva
Farkas
Gergő
Kalypszó
Lord Dracul
Lylthia
Lyza Zsolt
Majka
Misi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vélemény
Egy kis közvélemény kutatás az oldal íróival kapcsolatban
Ki a kedvenced az oldal írói közül?

Mucky
Newa
R.R. Dénes
Raveena
Rozália
Solkim Ukzcáj
Sün
Tamás
Tincsy
Tyr McDragon
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vélemény
Egy kis közvélemény kutatás az oldal íróival kapcsolatban
Ki a kedvenced az oldal írói közül?

Wilson Sanchez
Yume Oka
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!